• Zápis detí do 1. ročníka

     •  

      Srdečne pozývame všetkých rodičov predškolákov s ich deťmi na zápis detí do 1. ročníka našej Základnej školy

      sv. Michala v Nemšovej, ktorý sa uskutoční  3. apríla 2024 od 13:00 – 18:00 hod. v budove školy.

      (V  mimoriadnych prípadoch    4. apríla 2024 od 8:00 – 12:00 hod.)

       

      U nás nájdete všetko pod jednou strechou:

      • triedy (všetky ročníky)
      • ŠKD (od 6:30 do 16:00)
      • ŠJ
      • CVČ (ponúka rozmanité voľnočasové aktivity)
      • ZUŠ (tanečný a hudobný odbor)
      • kuchynku
      • dielňu.......... skrátka všetko, čo bude váš budúci prvák potrebovať

       

      Naša škola ponúka:

      • rodinné prostredie
      • individuálny prístup
      • duchovné vedenie – vaše deti sú pre nás vzácnym Božím darom
      • vyučovanie ANJ od 1.ročníka
      • Školský podporný tým (sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg, logopéd, asistenti učiteľa)
      • v prípade záujmu špeciálne triedy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami

       

       

     • Karneval v našej škole

     • Takýto úžasný karneval sme mali na našej škole vo štvrtok 8. februára 2024. Na karneval prišlo veľa krásnych masiek - domáce, exotické i lesné zvieratá, rozprávkové a filmové postavy,  ale i skupinové masky. Najviac ale obľúbený Harry Potter.

      Pre deti bolo pripravené občerstvenie, o ktoré sa postarali pani učiteľky. Deti sa zabavili na súťažiach, za ktoré získali sladké odmeny. Pripravený bol aj foto kútik s rekvizitami.

      V porote bola p.riaditeľka, p.zástupkyňa a p.uč. Šimáková, ktoré mali za úlohu vybrať najkrajšie, originálne, ale aj vtipné masky, ktoré boli odmenené diplomom a vecnými cenami.

      Karneval pripravila pre všetkých p.uciteľka Peťa Novosadová, za čo jej patrí obrovská vďaka

     • Trénujeme čnosti - vyhodnotenie a nová výzva na február

     • Duchovno-výchovná aktivita: Trénujeme čnosti

      – vyhodnotenie za január 2024

       

      V januári sme trénovali čnosť pracovitosť. Deti sa svojimi rukami snažili  urobiť každý deň aspoň jeden dobrý skutok.  Každodenné modlitby desiatku posvätného ruženca v kaplnke  žiaci  obetovali za tých, ktorí si  hľadajú prácu a za nich samých, aby sa nebáli pomáhať dospelým.

       

       Do januárovej duchovnej aktivity sa celkom zapojilo 29 žiakov, z toho 13 žiakov si zapísalo na kartičku aj svoje snaženie sa v čnosti pracovitosť. Najsnaživejším žiakom riaditeľka školy Mgr. Anna Birasová v školskej kaplnke odovzdala malú pozornosť, všetkým zúčastneným žiakom  za ich duchovné snaženie poďakovala a povzbudila do ďalšieho snaženia sa v trénovaní čností.

       

      Na prvom mieste s počtom modlitieb sa umiestnili traja žiaci: Peter Pastorek z 2.A, Lukáš Habánek  a Mia Papierniková z 3. Druhé miesto s počtom modlitieb 17 obsadili traja žiaci: Matúš Papiernik z 1. A, Ema Oriešková a Dominika Bohušová z 5. A. Na treťom miesto s počtom modlitieb 16 sa umiestnili dve žiačky: Katarína Máliková a Alžbeta Barišová z 5. A.

       

       

      Pozvanie pre všetkých žiakov školy na duchovno-výchovnú aktivitu Trénujeme čnosti vo februári 2024

      Plavecký výcvik 1. a 3. ročníku ve školním roce 2019 - 2020 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA PIVÍN, okres Prostějov, příspěvková organizace

      Vo februári pokračujeme rannými modlitbami v kaplnke o 7.45 hodine a v trénovaní čnosti zodpovednosť. Tak ako plavca pri trénovaní vo vode obklopuje voda zo všetkých strán, tak každého človeka obklopuje zo všetkých strán Božia prítomnosť. Evanjelista sv. Lukáš v Skutkoch apoštolov napísal, že v Bohu žijeme, hýbeme sa a sme. Toto naše žitie v Bohu nemá byť pasívne. Aj ten najlepší plavec by sa utopil, keby sa vo vode nepohyboval, iba by pasívne ležal. Aj my sa v Božej prítomnosti a v  Božej prírode máme správať aktívne. Aktívne, ale zároveň aj zodpovedne voči sebe, druhým i voči životnému prostrediu.

       

      Moje trénovanie čnosti ZODPOVEDNOSŤ vo februári 2024:

      • Všetky odpadky budem hádzať iba do koša.
      • Vo svojej lavici i pod lavicou budem mať poriadok.
      • Dám si záležať na triedení odpadu.

       

      Zodpovedný človek ku každej úlohe pristupuje s maximálnym nasadením a snaží sa ju vyriešiť v stanovenom čase.

       

      Zodpovedný človek plní svoje úlohy včas a snaží sa vždy konať podľa svedomia.

     • ...A SLOVO BOLO U BOHA...

     •      Krajské kolo 30. ročníka súťaže v recitácii kresťanskej poézie a prózy ...A SLOVO BOLO U BOHA... sa uskutočnilo 30. januára 2024. Naša škola bola úspešná. V tretej kategórii - poézia 5. a 6. ročník obsadila krásne 2. miesto naša žiačka 5.A triedy Katarína Máliková. 

             Katke gratulujeme a ďakujeme za úspešné reprezentovanie školy. 

     • Pápežké misijné dielo - poďakovanie

     • „Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.“  (Ž 89)

      Podporovatelia z Katolíckej spojenej školy v Nemšovej,

      v mene pápeža Františka Vám ďakujem za dar 260 € (december) z projektu Misijný koláč, ktorým ste pomohli misiám vo svete.

      Radosť je obrazom Božieho života v nás. Veľakrát sme smutní, cítime bolesť či samotu. Je tu však Ježiš = Emanuel = BOH S NAMI. Ak veríme v Boha, nikdy nie sme sami - Boh je neustále s nami. „Som s tebou v tvojej radosti a hlavne v tvojej bolesti“. Ako dobre nám padne, keď nás niekto povzbudí slovami: „Som s tebou“. V Ježišovom prípade to je nie len slovo, ale skutočná prítomnosť jeho samotného.

       

      Svätú omšu za všetkých dobrodincov i za Vás, za zdravie a za silu lásky a odvahy budem sláviť v utorok 26. marca 2024 o 12.00 v kaplnke PMD. Môžete nás sledovať cez youtubový kanál Pápežských misijných diel – budeme radi, ak sa s nami spojíte.

      Želám Vám veľa požehnania a radosti vo Vašej osobnej misii.

      S úctou a modlitbou    Ivan Kňaze,

                                         Národný riaditeľ 

       

        


     • Poďakovanie - 30. tradičné posedenie pri hudbe a kapustnici

     • Občianske združenie Zelený štvorlístok Nemšová a Rodičovská rada ZŠ sv. Michala ďakuje všetkým priateľom, rodičom, vedeniu školy a učiteľom, ktorí sa zúčastnili tohtoročného posedenia pri hudbe a kapustnici a akýmkoľvek spôsobom pomohli a podporili túto akciu. Všetky príspevky budú použité pre žiakov Katolíckej spojenej školy v Nemšovej.

       

      S vďakou a úctou

      Rodičovská rada ZŠ sv. Michala

     • VIANOČNÉ PRIANIE

     •      Vianočná radosť, ktorá sprevádza Ježišov príchod na svet,

                  nech je prejavom Jeho života v našich srdciach,

                               teraz i v nasledujúcom roku. 

       

                     Všetkým Vám želá kolektív pracovníkov

                               Katolíckej spojenej školy 

     • ADVENTNÉ TRHY 2023

     • Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o obnovenie tradície Adventných trhov na našej škole. 

     • NAŠI FLORBALISTI

     • 28.11. Trenčín, Super florbal pohár žiačky. Dievčatá si výhrou zaistili postup do okresného kola.

      14.12. Športová hala Nemšová, Super florbal pohár žiaci. Umiestnili sme sa na 3. mieste.

       

     • MISIJNÝ KOLÁČ

     • „Blaženejšie je dávať, ako prijímať.“ (Sk 20,35) 

      Misijný koláč 

      Naša Katolícka spojená škola v Nemšovej sa 8. decembra 2023, na sviatok Nepoškvrneného počatia preblahoslavenej Panny Márie, zapojila do akcie Pápežských misijných diel Misijný koláč. Kto chcel, prišiel, malým milodarom podporil, ochutnal a hlavne pomohol. Vyzbieranou čiastkou 250,- € cez Pápežské misijné diela podporíme opustené deti v africkej krajine Kongo. 

      Ďakujeme všetkým darcom koláčikov. Ďakujeme všetkým malým i veľkým spolupracovníkom, ktorí akokoľvek pomohli pri realizácii Misijného koláča. Predovšetkým ďakujeme Pánu Bohu, ktorý požehnal toto dielo.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje