• MŠ sv. Gabriela

     • Konzultačné hodiny v MŠ

      Zástupkyňa riaditeľky pre materskú školu:

      každú STREDU od 10:15 hod. - do 11:15 hod.prípadne po vzájomnej dohode aj v iný deň

      Riaditeľka školy a ostatní pedagogickí zamestnanci:

      po vzájomnej ústnej alebo telefonickej dohode
      so zákonným zástupcom dieťaťa

       

      Odhlasovanie z MŠ:        0903 214 896 alebo 0903 214 678

      od 6:00 hod. – do 8:00 hod. alebo od 12:00 hod. – do 14:00 hod.

       

      Odhlasovanie z obedov:  032/6598326 (školská jedáleň)

      od 8:00 hod. – do 14:00 hod.

       

      Charakteristika

      MŠ sv. Gabriela sa nachádza v priestoroch Katolíckej spojenej školy Nemšová (www.sksnemsova.sk) v ľavom prednom bloku na prízemí. Vonkajšie priestory pozostávajú z betónovej terasy, trávnatej plochy a detského ihriska. Súčasťou detského ihriska sú preliezačky, hojdačky, šmykľavky. Vonkajšie priestory sú oplotené. V areáli školy sa nachádza športové ihrisko. Obkolesuje ju krásny trávnatý dvor.

      Súčasťou materiálno-technického vybavenia MŠ je detská a odborná literatúra, didaktické pomôcky, hračky, hudobné nástroje. Materská škola má možnosť využívať školskú telocvičňu, počítačovú miestnosť a interaktívne tabule umiestnené v jednotlivých triedach MŠ.

      Materská škola sv. Gabriela je od 01. 09. 2015 trojtriedna, s heterogénnym usporiadaním detí. Kapacita materskej školy je 61 detí. Poskytujeme celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 2 rokov do 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.           Na žiadosť rodičov poskytujeme aj možnosť poldenného pobytu.

      Zameranie materskej školy:

      • učenie hrou so zameraním na dobrú adaptáciu dieťaťa,
      • rozvíjať cieľavedome, systematicky, v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa, ako jedinečné Božie dielo,
      • posilňovať úctu k rodičom, dospelým, ku kultúrnym, kresťanským, národným hodnotám a tradíciám, k materinskému jazyku svojej kultúry.

      Archanjel Gabriel - patrón:

      • jeden zo troch archanjelov,
      • význam mena : „Božia sila“,
      • atribúty: ľalia, 

      • patrón pracovníkov v komunikačných technológiách
      • Modlitba: „Svätý archanjel Gabriel, anjel zvestovania a verný Boží posol. Otvor náš sluch, aby sme počuli tiché napomenutia a vábivé volania nášho Pána. Vypros nám milosť, aby sme správne rozumeli Božiemu Slovu, aby sme ho žili a tak plnili Božiu vôľu. Pomôž nám, aby sme boli pripravení a bdeli, keď sa vráti náš Pán. Amen.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje