• Profil školy

    • Základná škola sv. Michala vznikla na podnet katolíckych rodičov a miestneho duchovného správcu p. dekana Antona Nogu a p. kaplána Jána Kušníra.

     Základná škola

     K hlavným predmetom a špecifikom katolíckej školy je okrem bežných predmetov aj náboženská výchova a vzdelávanie v kresťanskom duchu. Rodičia majú právo na výchovu svojich detí podľa svojho svedomia a majú sa domáhať, aby v občianskej spoločnosti zákony upravujúce formáciu mládeže zaisťovali i jej náboženskú a mravnú výchovu v školách podľa svedomia rodičov. 

     Prvky identity a výchovnej koncepcie :

         a) Katolícka škola je skutočným a pravým cirkevným subjektom, na základe školskej činnosti, ktorá spočíva v harmónii vedy, viery, kultúry a života.

           b) Je otvorená pre všetkých, ktorí chcú zdieľať jej výchovný plán inšpirovaný kresťanskými zásadami.

           c)  Katolícka škola je prejavom cirkevného spoločenstva a jej katolíckosť garantujú kompetentné autority.

           d)  Zaisťuje katolíckym rodičom slobodu výberu a je výrazom pluralizmu v školstve.

      

     Veľký dôraz sa kladie na výuku cudzích jazykov (Aj, Nj). Máme dve učebne s výpočtovou a zobrazovacou technikou a tiež počítače a dataprojektory v jednotlivých triedach. Celá škola je napojená na internet a rozčlenená do jednotlivých pracovných skupín. Na škole sú v súčasnosti 3 internetové pripojenia, čo prispieva k bezproblémovej výučbe aj v prípade poruchy jedného z nich.

     Špeciálne triedy

     Ďalším špecifikom školy sú špeciálne triedy, ktoré pomáhajú handicapovaným deťom zaradiť sa do vyučovacieho procesu a pomáhajú tak i lepšiemu začleneniu takýchto detí do spoločnosti. Na druhej strane, pomáha tak zdravým deťom lepšie chápať potreby takýchto ľudí aj po skončení školy.

     Stredná odborná škola

     Organizačnou zložkou školy je Stredná odborná škola sv. Rafaela. Pripravuje sa jej znovuotvorenie a rozšírenie odborov potrebných pre prax.

     Materská škola

     Materská škola sv. Gabriela je predškolské zariadenie s celodennou aj poldennou starostlivosťou (predprimárne vzdelávanie). Je určená deťom vo veku spravidla od troch do šiestich rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Vznikla k začiatku školského roku 2012/13.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje