• Národný projekt ZŠ

    • https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/mpc/dokumenty/np_pop_ii_farebne.png

     Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

     Katolícka spojená škola,  Školská 9, Nemšová

     organizačná zložka: Základná škola sv. Michala, Školská 9, Nemšová

     je zapojená

     do Národného projektu

     Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

      

     ktorý implementuje:           Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58,

                                                 850 05  Bratislava 55

     spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

     v operačnom programe.      Ľudské zdroje

     prioritná os:                        1  Vzdelávanie

     špecifický cieľ:                   1.1.1. Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému

                                                 vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

     realizácia projektu:             od 01.02.2021 do 31.08.2022

     obsadené pracov. pozície:  pedagogický asistent  - 3 pracovné úväzky 100%

                                                 školský špeciálny pedagóg - 1 pracovný úväzok 50 %

                                                 školský psychológ -  1 pracovný úväzok 100%

      

     Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

     Riadiaci orgán zodpovedný za realizáciu príslušného balíka pomoci – webová stránka www.esf.gov.sk

     Sprostredkovateľský orgán za realizáciu balíka pomoci - webová stránka www.minedu.gov.sk

      

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje