• SLADKÁ POMOC 2023 - DVAKRÁT DOBRÁ ČOKOLÁDA

     • Čokolády si budete môcť zakúpiť v stredu 25.10.2023 cez veľkú prestávku.

      Cena je 1€ a 1,50€

           Sladká pomoc je misijná iniciatíva na Slovensku k pomoci pre mládež a deti v misijných krajinách. Každý, kto pomáha, preukazuje tak solidaritu s Cirkvou na celom svete. Čistý zisk z kampane smeruje do projektov pre deti a mládež, ktoré spravuje Pápežské misijné dielo detí.

      4 dobré dôvody na účasť

      1. Čokoládky sú  chutné a vyrobené na Slovensku.
      2. Zakúpením čokoládok zlepšíte život detí a mládeže priamo v ich krajine.
      3. Dobro chceme dopriať aj ľuďom, ktorí sa majú oveľa horšie ako my.
      4. Čistý výnos pôjde deťom a mladým ľuďom v Keni, Rwande, Etiópii a v Ugande.

      Čokolády si budete môcť zakúpiť v stredu 25.10.2023 cez veľkú prestávku.

      Cena je 1€ a 1,50€

     • DIEŤA Z MESTA NEMŠOVÁ VEĽMI DOBRÉ SRDCE MÁ ...

     •    ... a nielen deti, ale aj ich rodičia. Začiatkom októbra sme Vás vyzvali, aby ste podporili akciu, ktorú sme vyhlásili v rámci mesiaca októbra, ktorý sa nesie v znamení úcty k starším. Ďakujeme všetkým, ktorí túto výzvu prijali za svoju. Naplnili sme desiatky krabičiek. Zostavujeme program, ktorý - dúfame - starkých veľmi poteší. 

      Ďakujeme a vážime si Vašu spoluprácu. 

     • Exkurzia na Čachtickom hrade

     •       Dňa 20.10.2023 sa žiaci 2.A, 4.A a 5.A zúčastnili prírodovedno-vlastivednej a dejepisno-geografickej exkurzie Čachtického hradu. Exkurzia začala výstupom k hradu, pričom žiaci spoznávali okolie a prírodu Slovenska. Dôležitým programom bolo aj naučiť žiakov držať spolu, ako jeden tím. Ak niekto nevládal ísť na vrchol kopca k hradu, ostaní ho počkali a podporili. Po príchode na hradné nádvorie začal výklad o historickom príbehu odohrávajúcom sa priamo v útrobách hradu. Dozvedeli sme sa veľa informácií o Alžbete Báthoryovej, o vtedajších zvykoch, oblečení, nástrojoch, ako aj o mučiacich nástrojoch. Zaujímavé bolo aj rozdelenie krajiny - ešte za čias Uhorska.

            Žiaci nadšene počúvali a veľa sa pýtali. História Slovenska je mimoriadne zaujímavou témou pre všetky ročníky.

     • Keramika v našej škole

     •        V centre voľného času, ktoré je organizačnou zložkou našej katolíckej školy sme 2. októbra
      2023 zahájili krúžkovú činnosť.


              Počas letných prázdnin sme zakúpili a inštalovali keramickú pec, preto sme od nového
      školského roku otvorili krúžok Keramika pod vedením p.uč. Petronely Novosadovej.
      Na keramiku sa prihlásili tri skupiny detí, ktoré   každý  týždeň  nedočkavo  čakajú na ďalšiu
      hodinu, kedy si budú môcť niečo pekné vyrobiť. Pri keramike si rozvíjajú manuálnu zručnosť,
      zmysel pre  tvar,  priestor,   tvorivosť   a  fantáziu.   Svoju    prácu  v  krúžku  začali plošnými
      jednoduchými výtvormi a budú pokračovať priestorovými  predmetmi.  Úspešne  zvládli prvý
      výpal hliny a čaká ich glazovanie.

     • Milión detí sa modlí ruženec za mier a pokoj vo svete - 18. 10. 2023

     • Je to celosvetová iniciatíva. Veríme, že ruženec nám daroval sám Boh a že je to nástroj, ktorý môže zásadne meniť svet. Vo Fatime Matka Božia vyzvala tri deti, aby sa modlili ruženec a obetovali ho za obrátenie hriešnikov a za mier vo svete.

      V ruženci je kontemlpácia tajomstiev života Ježiša Krista zakomponovaná do návštevy archanjela Gabriela u Panny Márie. Opakovaním anjelových slov Zdravas Mária, milosti plná Pán s tebou...  rozjímame o tajomstvách Ježišovho života. 

     • Zlodejka kníh

     • Tak znie názov divadelného predstavenia na motívy bestselleru Marka Zusaka, ktoré navštívili naši žiaci v Novom divadle v Nitre. O čom to bolo?

      Liesel prichádza do nemeckého mestečka Molching, kde ju čakajú adoptívni rodičia. Postupne si zvyká na krik a výčitky novej mamy Rosy i na láskavosť nového ocka Hansa. Liesel si nachádza priateľov – aj toho najlepšieho, ktorý sa do nej zaľúbi. Zoznamuje sa so slovami, učí sa ich čítať i zapisovať. Počúva hudbu, ktorou jej ocko obveseľuje mestečko. A hoci by to od nej asi nik nečakal, kradne knihy. Na všetko, čo Liesel prežíva, však dopadá tieň Adolfa Hitlera, ktorý vládne Nemecku a nepochybne aj srdciam väčšiny jeho obyvateľov. A ako príbeh končí? To sa môžete spýtať našich siedmakov a deviatakov.

       

     • Trénujeme čnosti - vyhodnotenie za september 2023


     •      V školskom roku 2023/2024 upriamujeme svoju pozornosť na
      celoročnú duchovnú aktivitu Trénujeme čnosti.
          V mesiaci september sme trénovali čnosť POSLUŠNOSŤ, a to
      spoločnou modlitbou posvätného ruženca pred vyučovaním
      v školskej kaplnke a individuálnym trénovaním poslušnosti v
      škole i doma. Svoje modlitby žiaci obetovali za rodičov a učiteľov,
      aby správne chápali svoju autoritu a dávali nám príkazy, ktoré
      majú na zreteli naše dobro.
          Do septembrovej duchovnej aktivity sa zapojilo 42 žiakov, z toho
      17 žiakov je zaradených aj do celoročného hodnotenia v plnení
      čností. Vo štvrtok 5.10.2023 boli najsnaživejší odmenení.
      V októbri pokračujeme rannými modlitbami v kaplnke o 7.45
      hodine a v trénovaní čnosti ČISTOTA.

     • Slávnostná akadémia k sv. archanjelovi Michalovi – patrónovi našej základnej školy a mesta Nemšová

     •          Pri príležitosti sviatku sv. Michala, patróna našej základnej školy,  si v nedeľu 1.októbra 2023 žiaci základnej školy pod vedením p. uč. Ing. Magdalény   Švančárkovej a Ing. Blanky Škodovej a deti z našej Materskej školy sv. Gabriela pod vedením p. uč. Michaely Šedivej a p. uč. Zuzany Matějkovej  pripravili slávnostnú akadémiu. 

       

          Sv. Michal je jedným z hlavných anjelov. Preklad jeho mena je vlastne bojový výkrik dobrých anjelov v boji na nebi proti Zlému a jeho anjelmi. Meno sv. Michala sa niekoľko krát spomína v Biblii.

      Na základe  pasáží zo Sv. Písma dala kresťanská tradícia sv. Michalovi štyri úrady:

      * bojovať proti Satanovi

      * zachraňovať duše veriacich z moci satana, osobitne v hodine smrti

      * ochraňovať Boží ľud – Židov v Starom zákone, kresťanov a Cirkev v Novom zákone

      * sprevádzať duše ľudí zo sveta pred Boží súd

     • PUTOVNÝ POHÁR SV.MICHALA ZMENIL SVOJHO MAJITEĽA

     •       Pri príležitosti sviatku sv. Michala, patróna našej základnej školy,  sa 29.9.2023 uskutočnil  „Turnaj o pohár sv. Michala.“

      Začali sme o 8:00 v kostole sv. Michala v Nemšovej svätou omšou, ktorú celebroval náš duchovný správca dp. Mikuláš Šurín.

              Turnaj Dievčat vo vybíjanej sa konal  vo veľkej telocvični KSŠ. Chlapci si  v minifutbale merali svoje sily v Mestskej športovej hale v Nemšovej.

      Ďakujeme pani učiteľke Miriam Novákovej za organizáciu celého podujatia a prípravu našich žiakov.

      Putovný pohár sv. Michala si  tento rok odniesli:  

      1. miesto Spojená škola sv. Jána Bosca  z Novej Dubnice
      2. miesto ZŠ Nemšová
      3. miesto ZŠ sv. Michala Nemšová

      Dievčatá v turnaji vybíjanej  sa umiestnili v tomto poradí:

      1. miesto ZŠ s MŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta z Trenčína
      2. miesto ZŠ sv. Michala Nemšová
      3. miesto ZŠ s MŠ sv. Dominika Sávia z Dubnice nad Váhom

           Turnaj sa uskutočnil  s finančnou podporou mesta Nemšová, Bohu známych darcov a sponzorov p. Bernarda Bagina - BSC Line, s.r.o. a Mariána Charváta – Kamiónová doprava.

      Ďakujeme všetkým  za podporu a žiakom za výbornú reprezentáciu.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje