• Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Katolíckej spojenej školy, Školská ul. 9, 914 41

     •  

      C. spisu: 31/2022-7                                                               V Nitre, 23. septembra 2022

       

      Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym biskupom a ním povereným zástupcom riaditeľa Diecézneho školského úradu Mgr. Dariuszom Žuk­-Olszewskim, PhD. v zmysle § 4 ods. 1 zákona c. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 3 zákona c. 552/2 003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a podľa § 9 Predpisov všeobecného poriadku pre katolícke školy a katolícke školské zariadenia Nitrianskej diecézy Plot. c. 1012/2014 zo dňa 01.10.2014,

       

      vyhlasuje

      výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Katolíckej spojenej školy, Školská ul. 9, 914 41 Nemšová

       

     • Vážení rodičia, milí žiaci! V tomto ozname prosíme s našou kolegyňou o Vašu pozornosť a pomoc.

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      V tomto ozname prosíme spolu s našou kolegyňou o Vašu pozornosť a pomoc.

      V našej škole "šarapatia" posledné roky kde aké choroby. Od Covidu, cez chrípky a mnoho iných, ktoré ani nechcem menovať.

      Ale teraz rodinu jednej našej kolegyne navštívila choroba veľmi ťažká, takmer neliečiteľná.

      Takmer. Neliečiteľná. Ukazuje sa, že pomoc sa našla, ALE..

      Viac nájdete tu:

      Ahojte Priatelia 🍀

      Obraciam sa na Vás s veľkou prosbou o Vašu pomoc, ktorú potrebujeme...🙏

      Dúfam, že naša cesta ktorou sme sa vybrali bude mať šťastný koniec. A môj manžel dostane šancu na nový život...

      Som mama štyroch krásnych detí a zároveň i šťastnou manželkou môjho manžela, ktorý je nielen skvelý otec a manžel, ale i človek, ktorý našu rodinu robí úplnou.

      Krátko po našej svadbe sme sa dozvedeli krutú pravdu o manželovom zdravotnom stave - lekári mu po niekoľkých vyšetreniach diagnostikovali autoimunitné ochorenie - SKLERÓZA MULTIPLEX.

      Manžel absolvoval liečby odporúčané lekármi, ktoré však neboli účinné a jeho stav sa zhoršil. Bohužiaľ, pacienti s takouto prognózou sa časom stávajú odkázaní na invalidný vozík. Vidieť milovaného človeka prebúdzať sa v noci s veľkými bolesťami, tŕpnuť, či ešte vôbec niekedy, objíme naše deti, či bude schopný držať ich v náruči. Zúfalo sa pozerať na to, ako ho jeho zrak, ruky a nohy zrádzajú - tieto momenty nám vždy tak kruto pripomínajú nezvratnosť tejto choroby. Iskru, nádeje v nás rozdúchala informácia o možnosti absolvovať transplantáciu vlastných kmeňových buniek na moskovskej klinike v Rusku. Pomerne rýchlo prišla kladná odpoveď, že môj manžel a otec detí je vhodným kandidátom na jej podstúpenie. Termín mu ponúkli na január 2023.Táto odpoveď v nás vzbudila reálnu nádej na žitie plnohodnotného života pre môjho manžela, ale i pre našu celú rodinu. Avšak tento zákrok si musí pacient v plnej výške zaplatiť sám. Keďže takúto sumu nedokážeme uhradiť sami, obraciame sa na Vás s prosbou o finančnú pomoc. S nádejou sme založili transparentný účet, na ktorý môžete poslať finančnú čiastku. Za akýkoľvek peňažný dar, modlitbu za nás, či zdieľanie tejto prosby budeme všetkým veľmi vďační...😊

      Ďakujeme Zuzana a Tomáš

      Transparentný účet :

      SK 39 0900000000 5194956133

      ŠANCA NA NOVÝ ŽIVOT

       

       

     • Rodičovská rada pri ZŠ sv. Michala - oznamuje rodičom:

     • Vážení rodičia, na plenárnom rodičovskom združení 19.9.2022 ste boli informovaní, že Rodičovská rada pri ZŠ sv. Michala v Nemšovej

      - sa od septembra 2022 stáva súčasťou Zeleného štvorlístka v Nemšovej, občianske združenie (ďalej OZ),

      - rodičovské príspevky (príspevky ZRPŠ), ktoré doteraz vyberali triedni učitelia, môžete od šk. roka 2022/2023 platiť priamo na účet OZ (SK17 0900 0000 0050 5160 2848),

      - tí z Vás, ktorí nemajú túto možnosť, môžu príspevok ZRPŠ zaplatiť poštovou poukážkou (žiaci ju dostanú v škole v priebehu budúceho týždňa), prípadne odovzdajú hotovosť triednemu učiteľovi,

      - pri platbe internetbankingom treba uviesť správny VS (variabilný symbol) a do poznámky (správy pre prijímateľa) meno žiaka a triedu,

      - prosíme o úhradu príspevku ZRPŠ až po obdržaní poštovej poukážky, kde bude mať každý žiak priradený svoj variabilný symbol,

      - pre správne vyplnenie poštových poukážok Vás prosíme vrátiť vyplnené a podpísané žiadosti o členstvo v OZ, ktoré ste dostali na triednych rodičovských schôdzkach, alebo ich priniesli deti domov,

      - toto členstvo Vám skončí odchodom dieťaťa z IX. ročníka.

      - 19. septembra 2022 na plenárnom rodičovskom združení bola rodičmi navrhnutá a zároveň jednohlasne všetkými prítomnými rodičmi schválená výška príspevku ZRPŠ v sume:

      • 20,00 Eur/rodina/školský rok,

      • pre žiakov ŠT  a PAS 10,00 Eur/rodina/školský rok.

      Rodičovská rada pri ZŠ sv. Michala bude naďalej fungovať tak, ako doteraz.

      Tvorená bude zástupcami rodičov za každú triedu školy. Na týchto svojich zástupcov sa môžete kedykoľvek obrátiť s požiadavkami, ktoré chcete adresovať vedeniu školy.

      Rodičovská rada pri ZŠ sv. Michala

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • Biela pastelka - pomáhame slabozrakým a nevidiacim

     • Vážení rodičia, kolegyne, kolegovia, milí žiaci!

      Dňa 23. 9. 2022 (v piatok) sa na našej škole uskutoční finančná zbierka "Biela pastelka".

      Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

      Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, pre zrakovo postihnutých ľudí.

      Takto pomôžeme slabozrakým a nevidiacim začleniť sa do bežného života.

      Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

      Za vaše porozumenie a podporu Vám ďakujeme.

      Vedenie školy

       

     • Lacove chrobáky

     • V sobotu 3.septembra 2022 popoludní sa konala slávnostná vernisáž výtvarnej súťaže ,,Lacove chrobáky" v Nemšovej v parku Jozefa Lacu. Do súťaže sa zapojilo 53 základných a základných umeleckých škôl z Trenčianskeho kraja. Park zdobilo viac ako 500 výtvarných prác detí. Spomedzi veľkého počtu prác a konkurencie získala krásne 2.miesto aj žiačka našej školy Karin Mazániková so svojou minimalistickou, jednoduchou a originálnou prácou doplnenou textom pod vedením p.uč. Bc.Petronely Novosadovej, DiS. Srdečne jej gratulujeme!:)

     • Milí naši prváčikovia! Vážení rodičia našich prváčikov!

     • Milí naši prváčikovia! Vážení rodičia našich prváčikov!

      Vieme, že sa radujete, že pôjdete do "veľkej" školy, školské tašky máte pripravené, perá "nabrúsené" ;-).

      Aj my Vás už očakávame.

      Vaše pani učiteľky triedne, p. uč. Mgr. Katarína Hamajová a p. uč. Zuzana Merková, Vám už vyzdobili triedu, upravili lavice aj stoličky a pripravili niekoľko milých prekvapení.

      V pondelok 5. septembra 2022 sa spolu stretnete.

      Bude to o 7:20 pred vchodom do našej Katolíckej spojenej školy.

      Tešíme sa na Vás. Príďte spolu so svojimi rodičmi.

      Pozdravujeme Vás všetkých.

      Vaše pani učiteľky triedne a vedenie školy.

       

       

     • Začiatok šk. roka 2022/2023 na Katolíckej spojenej škole, Školská 9, Nemšová

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Dovoľujeme si Vám oznámiť, že slávnostné  otvorenie  školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa: 

      5. septembra o 8:00 slávením sv. omše v kostole sv. Michala v Nemšovej.

      Zraz žiakov všetkých tried sa bude konať o 7:45 pred kostolom sv. Michala.

      Žiaci prvého ročníka pôjdu po skončení sv. omše, so svojimi triednymi pani učiteľkami a prítomnými rodičmi

      do kultúrneho centra na privítanie prvákov, ktoré sa má konať o 9:00 hod.

       

      Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na pokyny MŠ SR:

      Podľa pokynov MŠ SR je potrebné, aby si žiaci od 2. – 9. ročníka, včítane ŠTI8 a ŠTII9 tried a tried PAS2 a 3, dňa 5. 09. 2022 priniesli písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      Žiaci 1. ročníka dostanú tlačivo o bezpríznakovosti u svojej triednej pani učiteľky Mgr. K. Hamajovej.

      Vyhlásenie o bezpríznakovosti je možné podať aj elektronicky prostredníctvom rodičovského konta na EduPage podľa návodu na linku, ktorý nájdete pod týmto oznamom.

       

      Toto tlačivo musí žiak predložiť aj pri každom prerušení dochádzky v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).

      Tlačivo (ak ho nepodáte elektronicky), si môžete stiahnuť pod týmto oznamom na webovej stránke našej školy.

      Ďakujeme Vám za porozumenie.

      Pozdravujeme Vás.

      Vedenie základnej školy

     • TRÉNUJEME ČNOSTI

     • - to je názov celoročnej duchovnej aktivity, ktorú pripravili naše pani katechétky. Začína sa v utorok v školskej kaplnke o 7.45. Podrobné informácie, ako sa do nej zapojiť sa dozviete po kliknutí na odkaz.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje