• Vážení rodičia, prosíme Vás, venujte pozornosť tomuto oznamu:

     • Dotácia na stravu - znemy pre šk. rok 202/2023:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

      Jedáleň

      Dotácia stravovania

      Zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022

      Dňa 01.07.2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z.
      o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o financovaní voľného času dieťaťa“).

      V tejto súvislosti uvádzame, že zákon o financovaní voľného času dieťaťa s účinnosťou od 01.07.2022 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu.

      V prípade detí bez daňového bonusu je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ do 15 rokov, ak si zákonný zástupca dieťaťa, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je (ďalej aj „rodič dieťaťa“) na toto dieťa neuplatnil daňový bonus.

      Pri poskytovaní dotácií na stravu sú teda dve vekové kategórie detí :

      • deti v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez zdaniteľných príjmov,  poberatelia dôchodkov), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu;

      V prípade, ak rodičia tejto vekovej kategórie detí majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu (v sume 70 eur mesačne), tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu (ak by sa dieťa zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26 eur mesačne). Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách nie je možný.

      • deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus (v sume 40 eur mesačne).

      V tejto súvislosti uvádzame, že ak dieťa napr. dovŕši 15 rokov dňa 19.10.2022, nárok na daňový bonus v sume 70 eur má rodič dieťaťa poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku, t.j. za mesiac október 2022. Od mesiaca november 2022 rodič tohto dieťaťa môže poberať daňový bonus v sume 40 eur a zároveň dieťa má nárok na dotáciu na stravu.

       

      Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách od 01.07.2022 preukazuje rodič dieťaťa vo veku do 15 rokov MŠ/ZŠ novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu.

      V prípade detí, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu z titulu, že ide o dieťa v životnom minime, je potrebné, aby o tom rodič odovzdal potvrdenie.

       

      V súvislosti s poskytnutím dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2022 do 31.12.2022 žiadame rodičov detí, ktoré majú podľa nových skutočností nárok na dotáciu na stravu, aby

      v termíne od 18.7.2022 do 22.7.2022 a od 1.8.2022 do 4.8.2022 škole nevyhnutne predložili do kancelárie  Katolícke spojenej školy Nemšová a ŠJ:

       

      • nové čestné vyhlásenie o neuplatnení si nároku na daňový bonus

      alebo

      • potvrdenie, že ide o dieťa v životnom minime 

      Všetky potrebné dokumenty na vyplnenie nájdete tu:

       

      Tlačivá v ukrajinskom jazyku:

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje