• Vážení rodičia MŠ SR opäť zisťuje Váš záujem o antigénové samotesty na šk. rok 2022/2023

     • Vážení rodičia!

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“)  sa pripravuje na nasledujúci školský rok 2022/2023 a zároveň na bezpečný návrat žiakov do škôl v súvislosti s ochorením COVID-19.

      Z tohto dôvodu by sme Vás chceli požiadať o zistenie Vášho záujmu o antigénové samotesty na domáce použitie pre žiakov našej základnej školy aj žiakov špeciálnych tried našej základnej školy, ktoré budú určené na použitie pred prvým nástupom do školy v školskom roku 2022/2023 a podľa potreby v prípade opätovného výskytu COVID-19 v škole.

      MŠVVaŠ SR plánuje zabezpečiť distribúciu antigénových samotestov na bezpečný návrat do škôl v školskom roku 2022/2023 na konci školského roka 2021/2022, aby rodičia dostali antigénové samotesty ešte pred letnými prázdninami.

      Vopred zdôrazňujeme, že rodičia, ktorí požiadajú o antigénové samotesty, budú povinní v prípade zvýšeného výskytu COVID-19 testy používať a nahlasovať každé vykonanie antigénového samotestu podľa inštrukcií MŠVVaŠ SR.

      Harmonogram zisťovania záujmu a preberania antigénových samotestov pre žiakov, okrem budúcich žiakov prvých a končiacich ročníkov

      1. Škola zistí záujem o domáce antigénové samotesty od rodičov resp. plnoletých žiakov, napríklad prostredníctvom EDUPAGE, eŠkola, e-mailom do 3. júna 2022.
      2. Škola na základe preukázateľného záujmu o antigénové samostesty od rodičov
       resp. plnoletých žiakov požiada príslušný regionálny úrad školskej správy o výdaj antigénových samotestov do 7. júna 2022.
      3. Škola Od 13. júna 2022 do 29. júna 2022  škola vyzdvihne požadovaný počet antigénových samotestov v stanovenom termíne na mieste určenom regionálnym úradom školskej správy daného kraja. Regionálny úrad školskej správy vydá antigénové samotesty po kontrole prejaveného záujmu od rodičov resp. plnoletých žiakov (informácia napr. doklad z EDUPAGE, eŠkola alebo e-mailová komunikácia).
      4. Škola antigénové samotesty odovzdá rodičom na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu do konca školského roka 2021/2022. Odovzdávací a preberací protokol je zverejnený na web. stránke https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ v časti „Súbory na stiahnutie“.

      Harmonogram zisťovania záujmu a preberania antigénových samotestov pre budúcich žiakov prvých ročníkov

      1. Škola zistí záujem o antigénové samotesty od rodičov pre budúcich žiakov prvých ročníkov v školskom roku 2022/2023 najneskôr do 24. júna 2022 (napríklad e-mailom).
      2. Akonáhle škola zistí preukázateľný záujem od rodičov o antigénové samostesty, požiada príslušný regionálny úrad školskej správy o výdaj antigénových samotestov.
      3. Do 29. júna 2022  škola vyzdvihne požadovaný počet antigénových samotestov v stanovenom termíne na mieste určenom regionálnym úradom školskej správy daného kraja. Regionálny úrad školskej správy vydá antigénové samotesty po kontrole prejaveného záujmu od rodičov (napr. e-mailová komunikácia).
      4. Škola antigénové samotesty odovzdá rodičovi na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu v rámci svojich organizačných možností tak, aby sa žiak mohol otestovať pred prvým nástupom do školy t.j. 5. septembra 2022.
    • NEMŠOVSKÝ SLÁVIK
     • NEMŠOVSKÝ SLÁVIK

     • 24. mája 2022 sa piati žiaci našej školy: Saška Trokanová (8.A), Katka Haliaková (7.A), Vaneska Merková (6.A), Tonko Krajči a Kristián Holíček (5.A) zúčastnili speváckej súťaže NEMŠOVSKÝ SLÁVIK. Poháňala nás túžba zažiť si ten pocit stáť na javisku a bojovať so strachom, pritom dobre rytmizovať, intonovať a rozprávať príbeh v dvoch kontrastných piesňach. Výsledok nás potešil: všetci žiaci našej školy získali pekné umiestnenia a  MÁME TROFEJ!

      V druhej kategérii 1. miesto s trofejou získal Tonko Krajči2. miesto Vaneska Merková a 3. miesto Kristián Holíček .
      V tretej kategórii sú tieto umiestnenia: Saška Trokanová  2. miesto a Katka Haliaková 3. miesto. Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy. Sme na nich hrdí, že robia svet krajší svojím spevom.

    • Deviatacke art video
     • Deviatacke art video

     • Dievčatá a chlapci z 9.B sa zapojili do dlhodobého ročníkového projektu z literatúry, ktorého výstupom bolo video, v ktorom sa spojil básnický text, maľba alebo kresba s hudbou. Deviataci aj s pani učiteľkou si vybrali ako inšpiráciu krásnu symbolickú báseň Otcova roľa od Ivana Krasku, ktorá má nadčasové vyznenie. Po rozbore básne a jej recitácii nasledoval individuálny výtvarný prejav jednotlivých častí básne. Nakoniec vzniklo krátke videjko, ktoré sprevádza hudba a pieseň Simy Magušinovej, ktorú tiež oslovila spomínaná inšpiratívna báseň. Aj keď nevieme profesionálne tvoriť videá a maľovať, všetci sme mali skupinovú radosť z výsledku nášho tvorivého snaženia a všetkým patrí veľká pochvala.

     • Tvorivosť

     • Na výtvarnej výchove pod vedením p.uč.Novosadovej žiaci 6.- 9. ročníka popustili uzdu fantázii a umelecké diela sú na svete. Ako? Použitím prírodnin, farieb v spreji,  prekrývanim farieb a štruktúr...

     • Svet bábok

     • Každý rok sa tešia piataci na slovenčinu, keď sa bude preberať bábkové divadlo. A ten deň D nastal. Dievčatá a chlapci predstavili pani učiteľke a spolužiakom svoju obľúbenú maňušku, marionetu alebo javajku, ktorú si sami vyrobili a do každej bábky vložili dušu a kúsok zo seba. V rukách malých bábkohercov bábky ožili a všetkých vtiahli do svojho bábkosveta.

     • Škola v prírode

     • 25. -  29. apríla strávili naši tretiaci a štvrtáci v krásnej prírode na rozhraní Kremnických vrchov a Veľkej Fatry. Škola prírody naozaj v prírode. Nocľah aj stravovanie im poskytla horská chata Bartoška. A čo všetko zažili? Animátori pre deti pripravili rôzne zaujímavé aktivity: filmový kvíz, večerné tancovanie, futbal, súťaže, perfektnú opekačku, nočnú hru... S pani učiteľkami zvládli viac ako 8 kilometrovú turistiku. Počas výletného dňa v Banskej Štiavnici navštívili štôlňu Bartolomej, námestie s perfektnou zmrzlinou, Kalváriu... Domov si odniesli krásne tričko na pamiatku a určite aj veľa nezabudnuteľných zážitkov.

     • Plavecký výcvik

     • Počas piatich aprílových dní tretiaci a štvrtáci úspešne absolvovali základný plavecký výcvik na plavárni v Novej Dubnici. Cieľom  bolo zdokonaliť už čiastočné plavecké schopnosti žiakov a dať im základy plaveckého štýlu kraul. Toto zvládali s nadšením a bez náznakov strachu z vody.

      Každý deň začali rozcvičkou a následne šup po rebríku do vody. Učili sa splývať, vydržať s dychom pod vodou, pridali sa kraulové nohy, následne aj ruky. Najťažšie bolo zosúladiť plávanie s nádychom a pokračovať v plávaní čo najdlhšie. V závere plaveckého výcviku mohli žiaci preukázať svoje získané plavecké schopnosti v pretekoch. Rozdiel 1 roku vo veku žiakov bol v pretekoch viditeľný. A ako doplávali?

      1.miesto Dorota Merková- 4.A

      2.miesto Alexej Gášpár- 4.A

      Celú dĺžku bazéna, teda 25 m preplávali: Natália Hrehušová – 3. A, Romana Sabadková- 4.A, Kristián Králik- 4.A, Filip Haliak- 4.A, Timotej Haliak- 4.A, Marek Mahrík- 4.A

      Je dôležité podporovať takéto aktivity, ktoré prispievajú k zdravému vývinu detí a pevne veríme, že plávanie sa stane ich obľúbeným športom a budú si nadobudnuté schopnosti zdokonaľovať počas letných prázdnin na kúpaliskách, či v krytých bazénoch počas zimy.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje